شنبه 29 فروردین 1394
جستجوی ملک
آخرین املاک ثبت شده
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 30,000,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 4 سال
قیمت : 585,200,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 12 سال
قیمت : 1,105,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 12 سال
قیمت : 1,248,300,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 1,785,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 30 سال
قیمت : 1,948,950,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 30 سال
قیمت : 309,600,000 تومان
نما : آجر - سن بنا : 30 سال
قیمت : 1,470,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 7 سال
قیمت : 936,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 1,282,500,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 3 سال
قیمت : 1,580,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 8 سال
قیمت : 834,600,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 17 سال
قیمت : 762,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 1,223,600,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 6 سال
قیمت : 467,400,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 25 سال
قیمت : 0 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 15 سال
قیمت : 524,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 714,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 944,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 799,000,000 تومان