چهارشنبه 5 آذر 1393
جستجوی ملک
آخرین املاک ثبت شده
نما : سنگ - سن بنا : 8 سال
قیمت : 1,600,000,000 تومان
نما : کنیتکس - سن بنا : 21 سال
قیمت : 910,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 975,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 937,500,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 13 سال
قیمت : 960,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 7 سال
قیمت : 975,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 1,100,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 814,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 21 سال
قیمت : 1,237,500,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 10 سال
قیمت : 813,600,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 1,860,000,000 تومان
نما : آجر - سن بنا : 15 سال
قیمت : 693,500,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 994,500,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 11 سال
قیمت : 387,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : 4 سال
قیمت : 1,605,500,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 480,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 1,500,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 825,000,000 تومان
نما : سنگ - سن بنا : نوساز
قیمت : 240,250,000 تومان
نما : گرانیت - سن بنا : 10 سال
قیمت : 777,000,000 تومان